• មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

 • មហោស្រពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

រួមគ្នាដើម្បីគោលដៅរួមមួយ

គម្រោងអណ្ដើកក្លាហាននេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) បី ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ "សមាគមវប្បធម៌អាល្លឺម៉ង់នៅប្រទេសកម្ពុជា" (KDKG e.V. ) ដែលជាស្ថាប័នចំបងដែលបញ្ចូលនូវសកម្មភាពនានាដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ឯករាជ្យ តែមួយគត់របស់កម្ពុជា គឺផ្ទះមេត្តា ។ “សកម្មភាពខ្មែរសិល្បៈ "(KAA) ស្វែងរកការជំរុញកិច្ចពិភាក្សារវាងមនុស្សវ័យផ្សេងគ្នាតាមរយៈការសម្តែងសិល្បៈ។ "យុវជនដើម្បីសន្តិភាព" (YfP) អនុវត្តវិធីសាស្រ្ត ចូលរួមនិងពិគ្រោះយោបល់ និងជម្រុញយុវជនក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះជម្លោះក្នុងសង្គម និងភាពអយុត្តិធម៌។

T “សត្វអណ្តើកក្លាហាន” ត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយកម្មវិធី "zivik" អាល្លឺម៉ង់។ ជាផ្នែកមួយនៃ "វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវប្បធម៌បរទេស" (IFA), កម្មវិធីនេះបានប្រឹក្សាដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និង "ការិយាល័យសហព័ន្ធការបរទេស" អាល្លឺម៉ង់ នៅលើការដោះស្រាយជម្លោះស៊ីវិល។ ក្រុម zivik រក្សាទុកឯកសារ និងវាយតម្លៃគម្រោង ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់មានវិបត្តិនៅទូទាំងពិភពលោក។ សកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈការបានផ្តល់ជំនួយដោយ "ការិយាល័យសហព័ន្ធការបរទេស" អាល្លឺម៉ង់ ។

ជ្រាតចូលទៅក្នុងសាលារៀន និងសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានធានាតាមរយៈ “អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់”រវាង KDKG e.V. និង "ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា" កម្ពុជា (អយក) ។ គម្រោងអណ្ដើកក្លាហាន នេះត្រូវបានស្នើឡើងទៅ "អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា" (អវតក) ថាជា "គម្រោងសំណងរបស់តុលាការ" ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរាយក្រោម '' ការធានាមិនអោយកើតឡើងសារជាថ្មី '' បានស្នើបញ្ជីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ (VSS) និងនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីសហមេធាវីរបស់តុលាការ។