អត្ថបទព៌ត័មាន​​

កម្ពុជាថ្មីរស្មីកម្ពុជាCambodia DailyCNC វីដេអូ
 
<a href="kampuchea-thmey.html">
													The Ministry of Education and Meta House shows a theater play “ The Courageous Turtle” in order to encourage the Cambodian youth to be brave
													</a> <a href="reaksmey-kampuchea.html">The theatre play “ THE COURAGEOUS TURTLE” will be performed in various High School soon</a> <a href="cambodia-daily.html">ចំពេលដែលមានការផ្តល់មូលនិធិថ្មី "អណ្តើក្លាហាន" បានចេញពីស្នូករបស់វា</a>
<a href="kampuchea-thmey1.html">សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ទឹកប្រាក់៧២៤,៧០០ អឺរ៉ូដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម</a> <a href="press-content3.html">សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ថវិកាជាង៧២ម៉ឺនអឺរ៉ូដើម្បីលើកកំពស់ការយល់ដឹងនិងការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម </a>    
 
កោះសន្តិភាពភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ខ្មែរថែមទទក​ វីដេអូ
 
<a href="press-content4.html">Smart and Meta House work together to promote the theater play 
														“The Courageous Turtle”</a> <a href="press-content3.html">The theater play “THE COURAGEOUS TURTLE” continue to educate the student at schools</a> <a href="khmer-time.html">ការសិក្សារពីខ្មែរក្រហមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនតាមរយៈការសំដែងថ្មីមួយ</a>
 
CEN NewsFresh Newsនគរវត្តទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍
 
<a href="cen-news.html">សហភាពអឺរ៉ុប​ ផ្តល់ថវិកា សមាគមវប្បធម៌ កម្ពុជា-អាល្លឺម៉ង់លើគម្រោង "អណ្តើក្លាហាន" 
														</a> <a href="fresh-news.html">សហភាពអឺរ៉ុប​ផ្តល់ថវិកាជាង៧០ម៉ឺនអឺរ៉ូ ដើម្បី លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម</a> <a href="nokor-wat.html">សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ទឹកប្រាក់៧២៤,៧០០អឺរ៉ូដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការអប់រំពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម</a>