• យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

 • យល់ដឹងពីអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគត

ល្ខោននិយាយថ្មីសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយ

ជាង 40 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការយល់ដឹងអំពីឫសគល់នៃអំពើឃោរឃៅរបស់របបនេះក្នុងចំណោម ស្រទាប់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ ។ ក្នុងការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Berkley ក្នុងឆ្នាំ 2009 បានបង្ហាញថា81% នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរដែលពុំបានរស់នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម រៀបរាប់នូវអ្វីដែលពួកគេបានដឹងអំពីសម័យកាលនោះបានតិចតួចបំផុត។ ដោយហេតុថាមួយភាគបីនៃចំនួនប្រជាជន សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអាយុចន្លោះពី១០ ឆ្នាំ ដល់២៤ តួលេខនេះអាចបណ្តាល អោយមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់ប្រជាជនវ័យក្មេងក្នុង ការអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ថាអាចនឹងនៅមានកំណត់។

ការដោះស្រាយនូវរឿងអតីតកាល ក៏អាចជាកម្លាំងជម្រុញអោយមានការប្រែនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នផងដែរ។ គម្រោងនេះ ចង់លើកទឹកចិត្តនូវយុវជនកម្ពុជាវ័យក្មេងអោយយល់ដឹង អំពីធាតុដើមនៃរបបផ្តាច់ការ ព្រមទាំងផលវិបាកនៃជម្លោះរុំាំរ៉ៃមួយនេះ ក៏ដូចជារបៀបនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធសេរីភាពដែលនៅតែបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ដោយហេតុនេះ គម្រោងពុំត្រឹមតែផ្តល់ការអប់រំដែលផ្តោតទៅលើភាពឃោរឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តក្រោមសម័យកាលខ្មែរក្រហមនោះទេ ប៉ុន្តែក៏បង្ហាញពីការរំលោភបំពាន សិទ្ធមនុស្សនៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃនេះដែរ។

អានលំអិតបន្ត