• បទពិសោធនៃការផ្លាស់ប្តូរអំណាចសិល្បៈ

  • បទពិសោធនៃការផ្លាស់ប្តូរអំណាចសិល្បៈ

  • បទពិសោធនៃការផ្លាស់ប្តូរអំណាចសិល្បៈ

វិចិត្រសាលក្លឹបអណ្តើករបស់ពួកយើង

This series of turtle, tortoise and terrapin paintings are a part of a two-year learning project by the students of Liger Learning Center in Phnom Penh. A group of 36 students created “The Illustrated Guide to Wildlife of Cambodia”, which is the first book of its kind to be researched, written, illustrated and translated by Cambodian middle school children. Learn more at www.ligerlearning.org/projects